Adatkezelési szabályzat, ÁSZF

A szolgáltató, adatkezelő alapadatai:

Név: ILS Nyelviskola és Szolgáltatóház Kft.

Székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 9.

Cégjegyzékszám:12-09-000609

Kibocsátó cégbíróság:Nógrád Megyei Bíróság - Cégbíróság

Adószám:10398812-2-12

Telefonszám: 36 32 520-190

Mobilszám: 36 30 625-8564

E-mail: salgotarjankatedra@gmail.com

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-00098/2014

A http://ilskonyvesbolt.superwebaruhaz.hu  címen elérhető weboldal egy webáruház, amely főként könyvek, és egyéb elektronikus tananyagok értékesítésével foglalkozik. Az oldalon elérhető termékeket mindenki megismerheti, vásárolni csak regisztrált felhasználók tudnak.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

 A honlap böngészőfüggetlen módon együttműködik minden operációs rendszerrel.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF a Superwebáruház valamennyi, a Honlapon keresztül a Fogyasztó által igénybe vehető szolgáltatására (a továbbiakban: "Szolgáltatás") vonatkozik és érvényes.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Superwebáruház nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Superwebáruház semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Az itt leírt Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat a http://ilskonyvesbolt.superwebaruhaz.hu címen elérhető oldal adatkezelésére, és felhasználási feltételeire vonatkozik. Az adatkezelési szabályzat módosításáról az ILS Nyelviskola és Szolgáltatóház Kft. a felhasználókat tájékoztatja oly időben, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Az adatkezelési szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az oldalon található hivatkozás vezet.

Érintett: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik (részletesen meghatározva: InfoTv. 3. §. 1. pont; GDPR 4. cikk 1. pont). Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a http://ilskonyvesbolt.superwebaruhaz.hu oldalon működő Webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál, vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol (továbbiakban: „Felhasználó”).

Személyes adat: egy természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 2. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).

Adatkezelés: a személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása, hírlevél-küldés) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 10. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).

Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozási műveleteket, az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel.

Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

Jogszabályi hivatkozások:

Ektv.”-Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Fogy.véd.Tv.”-A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Grt.”-A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

GDPR”- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

InfoTv.”-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

"Postatv.”-A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény

Számv. tv.”- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Az adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a Webáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Adatkezelésre kerül sor különösen:

- Regisztráció és bejelentkezés;

- Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;

- Panaszkezelés;

Általános rendelkezések

Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészségében működjenek közre. Így például ha a Felhasználó a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a téves címre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért a Felhasználó felel.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő felhívja a részére adatközlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, az Adatkezelő vélelmezi, hogy

 • ha a Felhasználó teljesítési címként a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy adatait adja meg; az ehhez szükséges hozzájárulást ezen más személy megadta a Felhasználónak;
 • ha a megrendelt termék személyes átvételkor a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy jelentkezik a megrendelt termék átvételére a Felhasználó ezen harmadik személyt a termék átvételére feljogosította.

Fentiek nem érintik az Adatkezelő jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.

Személyes adatok kezelése

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Szabályzatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Hacsak jogszabály, vagy jelen Szabályzat másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől a lehető legrövidebb időn belül. Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Jogszabály, illetve jelen Szabályzat ellenkező rendelkezése hiányában a Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

Adatkezelő bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. Adatkezelő, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat az InfoTv-nek és jelen Szabályzatnak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen Szabályzatban meghatározott adattovábbítási esetek.

 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 Az InfoTv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás

Bizonyos esetekben a megadott személyes adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Így az InfoTv.6. § (5) a) bekezdése alapján az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (elektronikus számlák esetén: számviteli bizonylatolás) céljából, a Felhasználó további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

Regisztráció és bejelentkezés

Adatkezelő nternetes áruháza igénybe vétele regisztrációhoz kötött.

Érintett: mindazon Felhasználó, aki a Webáruházban regisztrál.

Adatkezelés célja: a Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából.

Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának biztosítása és rendelés egyszerűsítése.

Kezelt adatok köre:    név és e-mail cím, jelszó kötelező. Ha a Felhasználó a regisztrációt követően terméket rendel meg, a rendszer a Felhasználó hozzájárulását követően rögzíti a szállítási és számlázási adatokat, azaz nevet és címet.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha a Felhasználó leiratkozik, személyes adatai a regisztrált / bejelentkezői státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. 

Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

Érintett: a Felhasználó, aki Adatkezelő internetes áruházát használja, és termékeket rendel a Webáruházban.

Az adatkezelés célja: a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

A Webáruházbana vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Társaság nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje.

Adatkezelési időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tárolja Adatkezelő, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a Társaság a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése(Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita.

A Felhasználó személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés b) pontjabiztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) bekezdésében foglaltakra.

Kiszállítással összefüggő adatkezelés

Ha a Felhasználó szerződést köt a Társasággal, a Társaság a Felhasználó alábbi adatait logisztikai szolgáltatói részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.

Érintett: az a Felhasználó, akinek részére a Társaság a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke,a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím;valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a Társaságnak megadott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdéseire.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

Adatátadás, adatátadás címzettjei: házhozszállítás esetén a fenti adatokat Adatkezelő átadja a postai szolgáltató / futárszolgálat / szállító cég részére.

Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) alpontjára.

A postai szolgáltatók / futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával elfogad.

Postai, logisztikai szolgáltatók

A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják Adatkezelő logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

A jelen Szabályzat hatályba lépésekor megbízott postai szolgáltató:

Magyar Posta Zrt

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

PPS Futárszolgálat Kft.

1183 Budapest, Nefelejcs utca 1-3.

A felhasználó felelőssége

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti.

A felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a felhasználó felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért.

A Szolgáltatói, adatkezelői felelősség

Az ILS Nyelviskola és Szolgáltatóház Kft. vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. Az üzemeltető bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba. Az ILS Nyelviskola és Szolgáltatóház Kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a webáruházat, értesítési és bárminemű kötelesség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás on-line megtalálható a webáruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni. Az üzemeltető a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. Az üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A felelősség jelen pont szerinti kizárása nem érinti az ILS Nyelviskola és Szolgáltatóház vásárlásból adódó felelősségét, polgári jogon, fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokon alapul.

Jogérvényesítés

Panaszkezelés

Érintett: Azon Felhasználó, aki Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszt jelent be Adatkezelőnek.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a panasz rendezésének módja.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) bekezdése, figyelemmel a 6. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakra is, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – c) pont biztosítja; összhangban az Ektv. 13/A. § (1) bekezdésével és a Fgytv. 17/A. §-ával.

Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait az alábbi email címen terjesztheti elő: salgotarjankatedra@gmail.com
Superwebáruház a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti. 
A panasz elutasítása esetén Superwebáruház az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Superwebáruház és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Superwebáruházzal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, Felhasználó is jogosult bírósági eljárás kezdeményezésére.
Felek a bírósági eljárás lefolytatására Superwebáruház székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

Békéltető testület elérhetősége:

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a.

A Békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

Online vitarendezés

A honlapról közvetlenül elérhető az Online vitarendezési platform, mely felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

Jótállás

Superwebáruházat nem terheli jogszabályban előírt kötelező jótállás biztosításával kapcsolatos kötelezettség.

Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Szavatossági igények érvényesítése

A Felhasználó közvetlenül Superwebáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Szavatossági igényeit a Felhasználó a salgotarjankatedra@gmail.com, a 306625-8564 telefonszámon, valamint a Salgótarján, Meredek út 9. szám alatti elérhetőségeken keresztül jelentheti be.  

Elállási jog

A vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (30/625-8564), e-mailben (salgotarjankatedra@gmail.com.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, mely a futártól kapott nyugtával bizonyítható. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 • Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltatóhoz : 3100 Salgótarján, Meredek út 9. és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk.
 • Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
 • Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Futárszolgálat az átvételkor fizetéssel:

A terméket a PPS Futárszolgálat szállítja el az Ön által megadott címre.

A futárszolgálat díja: 0 - 5 kg - 1.937 Ft 5,1 - 10 kg - 2.000 Ft 10,1 - 15 kg - 2.200 Ft

 A megrendelés teljesítésének várható határideje a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül, eltérő esetben a megrendelőt e-mailen, vagy telefonon tájékoztatjuk.

Postai szállítás belföldre /előre utalás:

A terméket a Magyar Posta szállítja el az Ön által megadott címre. A postai díjjal emelt végösszeg számlára való beérkezése után juttatjuk el Önnek a csomagot.

Számlaszám: CIB Bank 10700220-25081103-51100005.

Az átutalás igazolását a salgotarjankatedra@gmail.com e-mail címre küldheti.

Ajánlott levél és postai csomag szállítási díj: a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően.

https://www.posta.hu/static/internet/download/2019_februar_tarifatabla_HU.PDF

Postaköltség: Súlytól függ

A megrendelés teljesítésének várható határideje a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül, eltérő esetben a megrendelőt e-mailen, vagy telefonon tájékoztatjuk.

 Postai küldési mód választására csak azon termékek esetében van lehetőség, amelyeknek a súly is meg van adva. Kérjük, ezt vegye figyelembe a szállítási mód kiválasztásánál!

Személyes átvétel:

Ha Ön Salgótarjánban vagy a környékén él, jöjjön be hozzánk, és vegye át csomagját személyesen az ILS Nyelviskola ügyfélszolgáltán, mely a z ILS Webáruház átvételi pontja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes átvételkor készpénzes fizetésre nincs lehetőség!

Ez esetben kérjük, hogy a vásárlás költségét előre utalással rendezze.

Számlaszám: CIB Bank 10700220-25081103-51100005

Személyes átvétel telefonon történő időpont egyeztetéssel hétköznapokon 10:00 - 17:00 óra között, vagy elektronikus úton a salgotarjankatedra@gmail.com e-mail címen, 

Címünk: 3100 Salgótarján, Meredek út 9. (a Gagarin iskola fölött)

Kérdéseivel kérjük keressen minket a salgotarjankatedra@gmail.com e-mail címen, 

vagy a 30/625-8564-es telefonszámon!